Polítiques de condicions dús

Usuari I règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús per les websites el website de BOTANICAL-ON LINE SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació per les pàgines BOTANICAL-ON LINE SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web BOTANICAL-ON LINE SL proporcionen gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per BOTANICAL-ON LINE SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades oferts per BOTANICAL-ON LINE SL contràriament a allò disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

Política d’enllaços I exencions de responsabilitat

BOTANICAL-ON LINE SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en su websitei declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

BOTANICAL-ON LINE SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, BOTANICAL-ON LINE SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

Modificacions

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació.

Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesa en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com a cessionària, a BOTANICAL-ON LINE SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectual per l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels continguts de les seves pàgines web sense el consentiment exprés BOTANICAL-ON LINE SL.

Ús de Mitjans Automatitzats

Queda estrictament prohibit l’ús de qualsevol mitjà automatitzat, com ara bots, spiders, scrapers o altres programes o eines similars, per recopilar, extreure o processar informació continguda en aquest lloc web. L’accés i la interacció amb el lloc s’han de fer de manera manual i personal.

Accions legals, legislació aplicable I jurisdicció

BOTANICAL-ON LINE SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i BOTANICAL-ON LINE SL es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i BOTANICAL-ON LINE SL, els jutjats o tribunals propis de la localitat de L HOSPITALET DE LLOBREGAT