Mots encreuats de les Parts de les Fulles

Activitats sobre plantes

Polsa sobre el número de cada palabra horitzontal o vertical del crucigrama, escriu les seves lletres al requadre superior i polsa “letras en el cuadro superior y pulsa “Entrar la resposta” per introduirla a la cuadrícula. Polsa “ajuda” i el sistema et descubrirá la següent lletra de la paraula que estàs escribint.

'; //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function DisplayExercise(){ //Build the output string var OutString = ''; OutString += ''; OutString += ''; OutString += ''; OutString += TitleCode; OutString += Buttons1; OutString += BuiltExercise; OutString += Buttons2; OutString += BuiltClues; OutString += NavBar; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame BottomFrame.document.clear(); BottomFrame.document.open(); BottomFrame.document.write(OutString); BottomFrame.document.close(); } function BuildClue(ClueNum,x,y,Across){ var OutString = ''; if (Across == true){ if (ClueNum >= A.length){ return ''; } if (A[ClueNum] == null){ return ''; } OutString = ClueNum + '. ' + A[ClueNum]; OutString += GetAnswer; OutString = ReplaceStuff('[BoxName]', 'BA'+ClueNum, OutString); //Find out how long the answer is AnsLength = 0; i = x; j = y; while (j= D.length){ return ''; } if (D[ClueNum] == null){ return ''; } OutString = ClueNum + '. ' + D[ClueNum]; OutString += GetAnswer; OutString = ReplaceStuff('[BoxName]', 'BD'+ClueNum, OutString); //Find out how long the answer is AnsLength = 0; i = x; j = y; while (i 0){ OutString += '
'; } OutString = OutString + 'Verticals ' + ClueNum + '. ' + D[ClueNum]; OutString += GetAnswer; OutString = ReplaceStuff('[BoxName]', 'BD'+ClueNum, OutString); //Find out how long the answer is AnsLength = 0; i = x; j = y; while (i-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } var LowerString='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%9A%9C%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F0%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F8%F9%FA%FB%FC%FD%FE%FF'; var UpperString='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%8A%8C%C0%C1%C2%C3%C4%C5%C6%C7%C8%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%DE%9F'; LowerString = unescape(LowerString); UpperString = unescape(UpperString); L = new Array(); L[0] = new Array('','S','','','','','','','','','','S','','',''); L[1] = new Array('D','E','N','T','A','D','E','S','','','','E','','',''); L[2] = new Array('','R','','','','','','','','','','S','','',''); L[3] = new Array('','R','','L','','','','','O','','','S','','','P'); L[4] = new Array('B','A','S','A','L','S','','','P','','L','I','M','B','E'); L[5] = new Array('','D','','N','','I','','','O','','','L','','','C'); L[6] = new Array('','E','','C','O','M','P','O','S','T','E','S','','','I'); L[7] = new Array('','S','','E','','P','','','A','','','','','','O'); L[8] = new Array('','','','O','','L','','','D','','','','','','L'); L[9] = new Array('','','A','L','T','E','R','N','E','S','','N','','','A'); L[10] = new Array('','','','A','','S','','','S','','','E','','','D'); L[11] = new Array('','','','D','','','','','','','','R','','','E'); L[12] = new Array('','','R','E','V','E','R','S','','A','N','V','E','R','S'); L[13] = new Array('','','','S','','','','','','','','I','','',''); L[14] = new Array('','','','','C','O','R','D','A','D','E','S','','',''); C = new Array(); C[0] = new Array(0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,2,0,0,0); C[1] = new Array(3,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[2] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[3] = new Array(0,0,0,4,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,6); C[4] = new Array(7,0,0,0,0,8,0,0,0,0,9,0,0,0,0); C[5] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[6] = new Array(0,0,0,10,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[7] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[8] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[9] = new Array(0,0,11,0,0,0,0,0,0,0,0,12,0,0,0); C[10] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[11] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[12] = new Array(0,0,13,0,0,0,0,0,0,14,0,0,0,0,0); C[13] = new Array(0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); C[14] = new Array(0,0,0,0,15,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0); G = new Array(); G[0] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[1] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[2] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[3] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[4] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[5] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[6] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[7] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[8] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[9] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[10] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[11] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[12] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[13] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); G[14] = new Array('','','','','','','','','','','','','','',''); A = new Array(); A[3]='les que tenen petites dents al marge.'; A[7]='Són les que surten de la part baixa de la planta, a ran de terra.'; A[9]='Part eixamplada de la fulla'; A[10]='El contrari de simples'; A[11]='Són aquelles que surten una sola per cada nus i cada vegada a un costat oposat de la tija.'; A[13]='La part de sota de la fulla'; A[14]='El contrari de revers'; A[15]='Cordiformes (que tenen forma de cor)'; D = new Array(); D[1]='Les que tenen petites dents inclinades con les d\' una serra'; D[2]='Sense pecíol'; D[4]='En forma de llança'; D[5]='Són les que estan colocades en parelles per cada nus i cada una està a l\' altre costat de l\' altra.'; D[6]='Les que tenen pecíol'; D[8]=' Les que tenen un sol limbe'; D[12]='Són una mena de canals que recorren el limbe de la fulla, i són en realitat els vasos conductors de '; D[12]+='la fulla.'; CharList = new Array(); EscapeList = new Array(); function StartUp(){ BuildExercise(); WriteFeedback(Instructions); DisplayExercise(); } function Webble(InString){ var OutString = ''; var NextChar = ''; var FoundCode = ''; var j = 0; var i = 0; for (i=0; i 0){ OutString += FoundCode; } else{ OutString += NextChar; } } return OutString; } var MacChars = '%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8A%8B%8C%8D%8E%8F%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%9A'; MacChars += '%9B%9C%9D%9E%9F%A0%A1%A4%A5%A6%A7%A8%AA%AB%AC%AE%AF%B4%B6%BB%BC%BE%BF%C0%C1%C2%C4%C7%C8'; MacChars += '%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9'; MacChars += '%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F7%F8%FB%FD'; var WinChars = '%C4%C5%C7%C9%D1%D6%DC%E1%E0%E2%E4%E3%E5%E7%E9%E8%EA%EB%ED%EC%EE%EF%F1%F3%F2%F4'; WinChars += '%F6%F5%FA%F9%FB%FC%86%BA%A7%95%B6%DF%AE%99%92%A8%C6%D8%A5%F0%AA%BA%E6%F8%BF%A1%AC%83%AB%BB'; WinChars += '%85%82%C0%C3%D5%8C%9C%96%97%93%94%91%92%F7%FFY/%A4%8B%9B%87%B7%82%84%89%C2%CA%C1%CB'; WinChars += '%C8%CD%CE%CF%CC%D3%D4%D2%DA%DB%D9%B9%88%98%AF%B0%94'; WinChars = unescape(WinChars); MacChars = unescape(MacChars) function MacStringToWin(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (MacChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += WinChars.charAt(MacChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function WinStringToMac(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (WinChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += MacChars.charAt(WinChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function TrimString(InString){ var x = 0 if (InString.length != 0) { while ((escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0D')){ InString = InString.substring(0, InString.length - 1) } while ((escape(InString.charAt(0)) == '') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0D')){ InString = InString.substring(1, InString.length) } while (InString.indexOf(' ') != -1) { x = InString.indexOf(' ') InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length) } return InString; } else { return ''; } } function ConvertCase(InString, Direction){ var FromString = ''; var ToString = ''; if (Direction == 0){ FromString = UpperString; ToString = LowerString; } else{ FromString = LowerString; ToString = UpperString; } var i = 0; j = 0; var OutString = ''; for (i=0; i -1){ j = FromString.indexOf(InString.charAt(i)); OutString += ToString.charAt(j); } else{ OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function CheckAnswers(){ var AllCorrect = true; var TotLetters = 0; var CorrectLetters = 0; //Check each letter for (var i=0; i'; } Output += YourScoreIs + ' ' + Score + '%.
'; if (AllCorrect == false){ Output += '
' + Incorrect; Penalties++; } BuildExercise(); WriteFeedback(Output); DisplayExercise(); } function DoNothing(){} function Blank(){ return '©Half-Baked Software. Loading...'; }
punto rojoMés informació sobre activitats de plantas.

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

30 Juny, 2021

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.