Activitat per completar parts de les fulles

Joc online per emplenar el nom de les parts de la fulla

Escriu al requadre la paraula corresponent per a completar correctament el text. Polsa a “ajuda” per obtindre una pista sobre la paraula a escriure. Per finalitzar per a conèixer el teu nivell de coneixements.

'; //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function DisplayExercise(){ //Build the output string var OutString = ''; OutString += ''; OutString += ''; OutString += ''; OutString += TitleCode; OutString += ''; OutString += NavBar; OutString += '
'; if (WordBox.length > 0){ OutString += WordBox; } OutString += ''; OutString += BuiltCloze; OutString += '
'; if (is.CRAPBrowser){OutString=ResolveAllURLs(OutString);} //Write it to the frame BottomFrame.document.clear(); BottomFrame.document.open(); BottomFrame.document.write(OutString); BottomFrame.document.close(); } function ShowClue(ItemNum){ //alert(ItemNum); State[ItemNum][0] = 1; WriteFeedback(I[ItemNum][2]); } function SaveCurrentAnswers(){ for (var i=0; i-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } var LowerString='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%9A%9C%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F0%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F8%F9%FA%FB%FC%FD%FE%FF'; var UpperString='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%8A%8C%C0%C1%C2%C3%C4%C5%C6%C7%C8%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%DE%9F'; LowerString = unescape(LowerString); UpperString = unescape(UpperString); I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][1] = new Array(); I[0][1][0] = new Array(); I[0][1][0][0]='clorof%EDl.lica'; I[0][1][1] = new Array(); I[0][1][1][0]='clorofil%B7lica'; I[0][1][2] = new Array(); I[0][1][2][0]='clorof%EDl%B7lica'; I[0][2]='Funcio pròpia dels vegetals que consisteix bàsicament en agafar el diòxid de carboni ( C O2 ) de l\' '; I[0][2]+='atmosfera i les sals minerals del sòl, mitjançant l\'energia solar, captada per la clorofil·la, transformar-los en oxígen, que es '; I[0][2]+='expulsat a l\' atmosfera i en sucres que serveixen, després d\' unes transformacions, per construir el'; I[0][2]+=' "cos" del vegetal.'; I[1] = new Array(); I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='limbe'; I[1][2]='Part ampla de la fulla'; I[2] = new Array(); I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='anvers'; I[2][2]='El contrari del revers'; I[3] = new Array(); I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='fosc'; I[3][1][1] = new Array(); I[3][1][1][0]='obscur'; I[3][2]='No es tan clar'; I[4] = new Array(); I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='p%E8ls'; I[4][2]='També els tenim els mamífers'; I[5] = new Array(); I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='nervis'; I[5][2]='També els tenim els humans quan no estem tranquils, per exemple abans de fer un examen.'; I[6] = new Array(); I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='conductors'; I[6][2]='Que condueixen, no un cotxe.'; I[7] = new Array(); I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='contorn'; I[7][1][1] = new Array(); I[7][1][1][0]='marge'; I[7][2]='La part externa de la fulla'; I[8] = new Array(); I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='pec%EDol'; I[8][2]='comença per P'; I[9] = new Array(); I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='branquill%F3'; I[9][2]='petita rama o branca'; I[10] = new Array(); I[10][1] = new Array(); I[10][1][0] = new Array(); I[10][1][0][0]='vasos'; I[10][2]='Tambe els utilitzem per beure'; I[11] = new Array(); I[11][1] = new Array(); I[11][1][0] = new Array(); I[11][1][0][0]='s%E8ssils'; I[11][2]='Comença per S'; Text = new Array(); Text[0]='
La fulla és una de les part més important dels vegetals, doncs és la part de la planta encarre'; Text[0]+='gada de realitzar la funció '; Text[1]=',així com la respiració i la transpiració
Hi ha molts tipus de fulles,que fan distingir uns ve'; Text[1]+='getals d\' uns altres.Tota fulla està formada per les parts següents.

-El '; Text[2]=' és la part ampla de la fulla. És la part més vistosa de la fulla i el que la gent identifica quan p'; Text[2]+='arlem de la fulla.

Dintre del limbe hem de parlar de:

- L\''; Text[3]=': És la part superior de la fulla.Sol tenir un color verd brillant.

-El revers: És la par'; Text[3]+='t oposada a l\' anvers.El seu color és normalment més '; Text[4]=' que l\' anvers i presenta moltes vegades '; Text[5]='.-Els '; Text[6]=': Són una mena de canals que recorren el limbe de la fulla, i són en realitat els vasos '; Text[7]=' de la fulla.
-El '; Text[8]=': Constitueix el marge o acabament del limbe.Pot ser de diferents maneres i també s\' utilitza com a '; Text[8]+='tret per diferenciar els tipus de fulles.


-El '; Text[9]=' és la part de la fulla que uneix el limbe al '; Text[10]='.Té forma de cua i, a través d\' ell,discorren els '; Text[11]=' conductors.Hi ha algunes fulles que no tenen pecíol.Aquestes les anomenem '; Text[12]='.


'; State = new Array(); CharList = new Array(); CharList[0]='%ED'; CharList[1]='%CD'; CharList[2]='%B7'; CharList[3]='%F2'; CharList[4]='%D2'; CharList[5]='%E0'; CharList[6]='%C0'; CharList[7]='%E7'; CharList[8]='%C7'; CharList[9]='%E9'; CharList[10]='%C9'; CharList[11]='%E8'; CharList[12]='%C8'; CharList[13]='%F3'; CharList[14]='%D3'; for (var i=0; i 0){ OutString += FoundCode; } else{ OutString += NextChar; } } return OutString; } var MacChars = '%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8A%8B%8C%8D%8E%8F%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%9A'; MacChars += '%9B%9C%9D%9E%9F%A0%A1%A4%A5%A6%A7%A8%AA%AB%AC%AE%AF%B4%B6%BB%BC%BE%BF%C0%C1%C2%C4%C7%C8'; MacChars += '%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9'; MacChars += '%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F7%F8%FB%FD'; var WinChars = '%C4%C5%C7%C9%D1%D6%DC%E1%E0%E2%E4%E3%E5%E7%E9%E8%EA%EB%ED%EC%EE%EF%F1%F3%F2%F4'; WinChars += '%F6%F5%FA%F9%FB%FC%86%BA%A7%95%B6%DF%AE%99%92%A8%C6%D8%A5%F0%AA%BA%E6%F8%BF%A1%AC%83%AB%BB'; WinChars += '%85%82%C0%C3%D5%8C%9C%96%97%93%94%91%92%F7%FFY/%A4%8B%9B%87%B7%82%84%89%C2%CA%C1%CB'; WinChars += '%C8%CD%CE%CF%CC%D3%D4%D2%DA%DB%D9%B9%88%98%AF%B0%94'; WinChars = unescape(WinChars); MacChars = unescape(MacChars) function MacStringToWin(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (MacChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += WinChars.charAt(MacChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function WinStringToMac(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (WinChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += MacChars.charAt(WinChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function TrimString(InString){ var x = 0 if (InString.length != 0) { while ((escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0D')){ InString = InString.substring(0, InString.length - 1) } while ((escape(InString.charAt(0)) == '') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0D')){ InString = InString.substring(1, InString.length) } while (InString.indexOf(' ') != -1) { x = InString.indexOf(' ') InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length) } return InString; } else { return ''; } } function ConvertCase(InString, Direction){ var FromString = ''; var ToString = ''; if (Direction == 0){ FromString = UpperString; ToString = LowerString; } else{ FromString = LowerString; ToString = UpperString; } var i = 0; j = 0; var OutString = ''; for (i=0; i -1){ j = FromString.indexOf(InString.charAt(i)); OutString += ToString.charAt(j); } else{ OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function CheckAnswers(){ SaveCurrentAnswers(); var AllCorrect = 1; //Check each answer for (var i = 0; i< I.length; i++){ if (State[i][4] != 1){ //If it's right, calculate its score if (CheckAnswer(i, true) > -1){ var TotalChars = GetGapValue(i).length; State[i][3] = (TotalChars-State[i][1])/TotalChars; if (State[i][0] > 0){State[i][3] = State[i][3]/2;} if (State[i][3]<0){State[i][3] = 0;} State[i][4] = 1; } else{ //Otherwise, add zero to the array and increment the hints for this item, as a penalty State[i][1]++; State[i][3] = 0; //then set the flag AllCorrect = 0; } } } //Calculate the total score var TotalScore = 0; for (i=0; i'; } Output += YourScoreIs + ' ' + TotalScore + '%.
'; if (AllCorrect == 0){ Output += '
' + Incorrect; } BuildExercise(); WriteFeedback(Output); DisplayExercise(); RestoreCurrentAnswers(); } function TrackFocus(BoxNumber){ CurrentWord = BoxNumber; } function CheckBeginning(Guess, Answer){ var OutString = ''; var i = 0; var UpperGuess = ''; var UpperAnswer = ''; if (CaseSensitive == false) { UpperGuess = ConvertCase(Guess, 1); UpperAnswer = ConvertCase(Answer, 1); } else { UpperGuess = Guess; UpperAnswer = Answer; } while (UpperGuess.charAt(i) == UpperAnswer.charAt(i)) { OutString += Guess.charAt(i); i++; } OutString += Answer.charAt(i); return OutString; } function FindLongest(InArray){ if (InArray.length < 1){return -1;} var Longest = 0; for (var i=1; i InArray[Longest].length){ Longest = i; } } return Longest; } function GetGapValue(GNum){ var RetVal = ''; if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return RetVal;} if (eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum) != null){ RetVal = eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum).value; if (FlipChars==true){RetVal = MacStringToWin(RetVal);} RetVal = TrimString(RetVal); } else{ RetVal = State[GNum][5]; } return RetVal; } function SetGapValue(GNum, Val){ if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return;} if (FlipChars==true){Val = WinStringToMac(Val);} if (eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum) != null){ eval('BottomFrame.document.Cloze.Gap' + GNum).value = Val; } } function FindCurrent() { var x = 0; FoundCurrent = -1; //Test the current word: //If it's state is not set to already correct, check the word. if (State[CurrentWord][4] != 1){ if (CheckAnswer(CurrentWord, false) < 0){ return CurrentWord; } } x=CurrentWord + 1; while (x -1){return ''} RightBits = new Array(); for (var i=0; i 0){ SetGapValue(CurrGap, HintString); State[CurrGap][1] = State[CurrGap][1] + 1; } WriteFeedback(GiveHint); } function Blank(){ return '©Half-Baked Software. Loading...'; }

Tornar a pàgina de activitats

punto rojoMés informació sobre activitats de les plantes.

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Daniel M. Bou
Escrit per Daniel M. Bou Il·lustrador de botànica, animals i natura en general, enginyer informàtic i responsable tècnic.

30 Juny, 2021

Altres articles d'interès