Drogues

Què són les drogues?

Es coneix com a droga a aquella substància que actua sobre el sistema nerviós central i produeix una sèrie de canvis de caràcter físic o psíquic, o una percepció diferent de la realitat.

Des d’un punt de vista mèdic, es considerarien com a drogues a les medicines o fàrmacs, entenent-se com tals aquelles substàncies que són capaces de curar o prevenir malalties. La majoria d’aquestes substàncies deriven de les plantes, encara que també es poden obtenir a partir d’animals o per mitjà de síntesi.

Des d’un punt de vista de la llei, es considera droga a aquella substància que, no sent utilitzada per a un ús mèdic, és il·legal, és a dir no pot utilitzar-se la seva producció o consum.

Com actuen les drogues?

Les drogues produeixen canvis en el sistema nerviós central. Aquestes substàncies actuen sobre les cèl·lules nervioses, anomenades neurones, alterant el seu funcionament. En general aquests canvis es tradueixen en una sèrie de sensacions plaents en l’organisme que són, en la majoria de les ocasions, les que indueixen a repetir el consum d’aquests productes. A mesura que es consumeix una droga es produeixen els tres fenòmens que caracteritzen el procés de drogoaddicció:

La dependència: definida com la necessitat imperiosa de consumir una substància que és valorada com el més important per a la vida de la persona drogodependent.

La tolerància: És la necessitat de prendre cada vegada major dosi de la droga perquè esta produeixi els efectes desitjats.

L’addicció: És la necessitat de consumir la droga perquè la persona pugui trobar-se física o psicològicament bé. La intensitat d’aquest fenomen dependrà del poder addictiu de cada droga. Unes vegades es manifestarà en forma de necessitat psicològica, altres vegades en forma de necessitat psíquica i, algunes vegades, de les dos maneres.

Per què les persones es droguen?

Moltes podrien ser les raons que indueixen a les persones a drogar-se. Entre totes podríem mencionar les següents:

La recerca del plaer: La necessitat de sentir sensacions diferents és un dels factors que impulsa a les persones a prendre drogues. El vi s’ha begut des de l’antiguitat en les menjades o reunions. Els fumadors descriuen el plaer de fumar una bona cigarreta després de les menjades o beure un bon cognac. Moltes drogues es prenen per a augmentar el plaer en les relacions sexuals. Els al·lucinògens o drogues psicodèliques són les que més es solen prendre en aquest sentit.

La recerca de major creativitat: Molts escriptors, pintors, o artistes en general han utilitzat aquestes substàncies per a incrementar la creativitat.. Durant el segle XIX, l’opi va constituir la principal font d’inspiració de molts escriptors com Edgar Allan Poe, Coleridge o Bedaularie. Altres van utilitzar habitualment la cocaïna o els fongs al·lucinògens com el Peiot. En el segle XX, la marihuana junt amb l’heroïna, va ser font de creativitat de molts músics.

En les cerimònies religioses: Algunes drogues han estat utilitzades com a pont amb la divinitat en moltes religions. La mateixa religió catòlica utilitza el vi en les seves misses. El peiot constitueix la base de la religió en moltes tribus americanes.

Per a superar els problemes personals: Algunes persones es droguen per a superar la tristesa, la depressió o la falta de felicitat personal. És quasi un costum de la societat més rica recórrer a les pastilles quan quelcom es troba nerviós o agitat. L’ús desmesurat d’ansiolítics comporta a una forma de drogoaddicció que afecta a la majoria de les classes socials de la societat occidental. Altres vegades l’alcohol o els narcòtics poden constituir una porta de fuga a la infelicitat.

Per a curar el dolor de les malalties: les drogues poden prendre’s per a superar el dolor davant de la malaltia. Al principi el millor anestèsic era l’alcohol que va ser substituït amb el descobriment de l’opi i els seus derivat, la morfina. Encara que les drogues preses en aquest sentit no curen la malaltia, fan que la vida del malalt sigui mes suportable. Per exemple, l’ús terapèutic de la marihuana per a eliminar els vòmits dels malalts de càncer tractats amb quimioteràpia està sent estudiat com una possibilitat solució mèdica acceptable.

Com una manera de connectar amb els altres: Moltes drogues afavoreixen la relació social. És ben conegut el costum anglès de l’hora del té, com una excusa per a afavorir la tertúlia entre la família o els amics. Cada dia són més abundants els cafès on prendre una copa o una bona tassa de cafèés una forma d’intimar. Altres cultures, com els natius sud-americans, prenen coca junts per a sentir-se bé amb si mateixos i amb els altres membres que formen el grup. Les drogues compleixen una funció social a l’aconseguir que les persones perdin la inseguretat personal i puguin estar més confiats amb el seu interlocutor. No hem d’oblidar aquí que molts jovents entren en el món de les drogues precisament per a no sentir-se diferents dels altres. És una manera de sentir que el grup a què ells s’acosten els accepta. L’entrada al món de l’alcohol, el tabac, la marihuana o l’èxtasi, per exemple, es produeix per aquest motiu.

Com una actitud de rebel·lió: La prohibició constant a la que s’han vingut sotmetent les drogues les ha convertit precisament en quelcom molt atractiu per als jovents que pretenen reafirmar el seu jo oposant-se als principis dels mes grans. És la mateixa prohibició la que determina en els adolescents el desig de provar “la fruita prohibida” que aquells es prohibeixen.

Com una actitud d’experimentació personal: Altres vegades hi ha una intenció individual de provar els efectes que determinades substàncies exerceixen en la ment o en el cos. Aquest desig per descobrir és inherent a la ment humana i seria, en certa manera comparable, a la inquietud que sent el muntanyenc a arribar a l’alta cim inexplorada o la que comparteix l’aventurer quan s’endinsa en la desconeguda selva. Molts personatges cèlebres van voler experimentar en la seva persona els efectes de les drogues. Sigmund Freud prenia habitualment cocaïna, Aldous Huxley feia el mateix amb la mescalina, una substància treta del peiot.

Més informació sobre les drogues

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

18 Desembre, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.