Activitat tria el nom dels fruits segons les fotos

Joc online sobre el nom dels fruits

Escull el nom correcte del fruit de les següents fotografies. Polsa “consulta el resultat” per saber el nivell dels teus coneixements.

'; //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function BuildSelector(){ DropDownList = ''; } function StartUp(){ if ((is.mac)&&(is.ns)){ CorrectIndicator = unescape(macrightchar); IncorrectIndicator = unescape(macwrongchar); } else{ CorrectIndicator = unescape(winrightchar); IncorrectIndicator = unescape(winwrongchar); } CorrectIndicator = '' + CorrectIndicator + ''; IncorrectIndicator = '' + IncorrectIndicator + ''; //Write the top frame WriteFeedback(Instructions); //Create the right-item/distractor array, and shuffle it var DuplicateItem = false; for (var i=0; i 0){ TotalUnfixedLeftItems++; } DuplicateItem = false; //and it's not already in the array for (var j=0; j 0){ TempRow = IRow; TempRow = ReplaceStuff('[strLeftItem]', I[i][0], TempRow); //if not fixed and not yet answered correctly if ((I[i][2] < 1)&&(Status[i][0] < 1)){ TempRow = ReplaceStuff('[strRightItem]', DropDownList, TempRow); } else{ TempRow = ReplaceStuff('[strRightItem]', I[i][1], TempRow); } //if it's not fixed, and it's been attempted, mark it appropriately if ((I[i][2] < 1)&&(Status[i][1] > 0)){ if (Status[i][0] < 1){ TempRow = ReplaceStuff('[Mark]', IncorrectIndicator, TempRow); } else{ TempRow = ReplaceStuff('[Mark]', CorrectIndicator, TempRow); } } else{ TempRow = ReplaceStuff('[Mark]', '', TempRow); } TempRow = ReplaceStuff('[INum]', i, TempRow); Exercise += TempRow; } } //Add the check button Exercise += CheckButton; //Make it into a table Exercise = TableOpener + Exercise + TableCloser; } I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][0] = ''; I[0][1] = 'Fruit del boixac (aqueni )'; I[0][2] = 0; I[1] = new Array(); I[1][0] = ''; I[1][1] = 'Fruit de la magrana ( baia )'; I[1][2] = 0; I[2] = new Array(); I[2][0] = ''; I[2][1] = 'Fruit de l\' ametller ( drupa )'; I[2][2] = 0; I[3] = new Array(); I[3][0] = ''; I[3][1] = 'Fruit de l\' esbarzer( polidrupa )'; I[3][2] = 0; Status = new Array(); RItems = new Array(); function CreateStatusArrays(){ for (var x=0; x-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } function EscapeDoubleQuotes(InString){ var Result = ''; for (var i=0; i 0)){ //if it hasn't been answered correctly yet if (Status[i][0] < 1){ //Add one to the number of tries for this item Status[i][1]++; //Get the answer if (GetAnswer(i) == I[i][3]){ //The answer is correct, so set the status flag Status[i][0] = 1; } //else the answer is wrong, so remember that else{ AllDone = false; } } //If it's correct, count it if (Status[i][0] == 1){ TotCorrectChoices++; } } } //Calculate the score var Score = Math.floor(((TotCorrectChoices-Penalties)/TotalUnfixedLeftItems)*100); var Feedback = ''; //Build the feedback if (AllDone == true){ Feedback = CorrectResponse + '
' + YourScoreIs + Score + '%.'; } else{ Feedback = IncorrectResponse + '
' + YourScoreIs + Score + '%.'; //Penalty for incorrect check Penalties++; } //Show the feedback and rebuild the exercise WriteFeedback(Feedback); BuildExercise(); DisplayExercise(Exercise); } function Blank(){ return '©Half-Baked Software. Loading...'; }

Tornar a pàgina de activitats

Més informació sobre activitats de les plantes.

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Daniel M. Bou
Escrit per Daniel M. Bou Il·lustrador de botànica, animals i natura en general, enginyer informàtic i responsable tècnic.

25 Març, 2019

Altres articles d'interès