Joc online noms de fruits carnosos

Activitats sobre plantes

Escull el nom correcte del fruit de les següents fotografies. Polsa “consulta el resultat” per saber el nivell dels teus coneixements.

'; //Write it to the frame TopFrame.document.clear(); TopFrame.document.open(); TopFrame.document.write(OutString); TopFrame.document.close(); } function BuildSelector(){ DropDownList = ''; } function StartUp(){ if ((is.mac)&&(is.ns)){ CorrectIndicator = unescape(macrightchar); IncorrectIndicator = unescape(macwrongchar); } else{ CorrectIndicator = unescape(winrightchar); IncorrectIndicator = unescape(winwrongchar); } CorrectIndicator = '' + CorrectIndicator + ''; IncorrectIndicator = '' + IncorrectIndicator + ''; //Write the top frame WriteFeedback(Instructions); //Create the right-item/distractor array, and shuffle it var DuplicateItem = false; for (var i=0; i 0){ TotalUnfixedLeftItems++; } DuplicateItem = false; //and it's not already in the array for (var j=0; j 0){ TempRow = IRow; TempRow = ReplaceStuff('[strLeftItem]', I[i][0], TempRow); //if not fixed and not yet answered correctly if ((I[i][2] < 1)&&(Status[i][0] < 1)){ TempRow = ReplaceStuff('[strRightItem]', DropDownList, TempRow); } else{ TempRow = ReplaceStuff('[strRightItem]', I[i][1], TempRow); } //if it's not fixed, and it's been attempted, mark it appropriately if ((I[i][2] < 1)&&(Status[i][1] > 0)){ if (Status[i][0] < 1){ TempRow = ReplaceStuff('[Mark]', IncorrectIndicator, TempRow); } else{ TempRow = ReplaceStuff('[Mark]', CorrectIndicator, TempRow); } } else{ TempRow = ReplaceStuff('[Mark]', '', TempRow); } TempRow = ReplaceStuff('[INum]', i, TempRow); Exercise += TempRow; } } //Add the check button Exercise += CheckButton; //Make it into a table Exercise = TableOpener + Exercise + TableCloser; } I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][0] = ''; I[0][1] = 'Fruitde la carbassina (pepònide)'; I[0][2] = 0; I[1] = new Array(); I[1][0] = ''; I[1][1] = 'Fruit del garrofer ( llegum )'; I[1][2] = 0; I[2] = new Array(); I[2][0] = ''; I[2][1] = 'Fruit del codonyer ( pom )'; I[2][2] = 0; I[3] = new Array(); I[3][0] = ''; I[3][1] = 'Fruit de l\' olivera ( drupa )'; I[3][2] = 0; Status = new Array(); RItems = new Array(); function CreateStatusArrays(){ for (var x=0; x-1){ FirstBit = InString.substring(0, i); LastBit = InString.substring(i + Token.length, InString.length); InString = FirstBit + Replacement + LastBit; i = InString.indexOf(Token); } return InString; } function EscapeDoubleQuotes(InString){ var Result = ''; for (var i=0; i 0)){ //if it hasn't been answered correctly yet if (Status[i][0] < 1){ //Add one to the number of tries for this item Status[i][1]++; //Get the answer if (GetAnswer(i) == I[i][3]){ //The answer is correct, so set the status flag Status[i][0] = 1; } //else the answer is wrong, so remember that else{ AllDone = false; } } //If it's correct, count it if (Status[i][0] == 1){ TotCorrectChoices++; } } } //Calculate the score var Score = Math.floor(((TotCorrectChoices-Penalties)/TotalUnfixedLeftItems)*100); var Feedback = ''; //Build the feedback if (AllDone == true){ Feedback = CorrectResponse + '
' + YourScoreIs + Score + '%.'; } else{ Feedback = IncorrectResponse + '
' + YourScoreIs + Score + '%.'; //Penalty for incorrect check Penalties++; } //Show the feedback and rebuild the exercise WriteFeedback(Feedback); BuildExercise(); DisplayExercise(Exercise); } function Blank(){ return '©Half-Baked Software. Loading...'; }

Tornar a pàgina de activitats

punto rojoMés informació sobre activitats de les plantes.

Aquest article ha estat avalat per Vicente Martínez Centelles - Fundador del web i director. Professor de ciències naturals, expert en plantes, remeis naturals i fotografia botànica.
Daniel M. Bou
Escrit per Daniel M. Bou Il·lustrador de botànica, animals i natura en general, enginyer informàtic i responsable tècnic.

2 Gener, 2020

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.