La vida dels anèl·lids

Formes de vida dels anèl·lids

Reproducció dels anèl·lids

Els anèl·lids oligoquets o cucs de terra són gairebé tots hermafrodites. Per fecundació externa, donaran lloc a cries idèntiques als adults en aspecte físic i estructures corporals.

cucs de terra
Els cucs de terra tenen fecundació creuada

Els poliquets o cucs marins solen ser unisexuals o dioics, és a dir, que hi ha diferenciats mascles i femelles en una mateixa espècie. Els ous són fecundats externament en l’aigua que donaran lloc a la larva trocòfora, que originarà l’adult en sofrir un procés de metamorfosi.

Els hirudinis o sangoneres són animals hermafrodites o monoics, és a dir, que els individus no presenten sexes separats. La fecundació és interna i en la còpula participa una espècie de penis. El cicle de vida és directe, perquè les cries s’assemblen molt als adults.

Respiració dels anèl·lids

Tots els anèl·lids tenen respiració cutània i la duen a terme a través de la superfície de la pell que els recobreix, per difusió dels gasos, però alguns anèl·lids tenen a més respiració branquial.

Els oligoquets i els hirudinis només presenten respiració cutània, fins i tot si són espècies aquàtiques.

Molts poliquets respiren de manera cutània. Aquests invertebrats tenen a més les brànquies situades al cap i adopten l’aspecte de grans plomalls que els permeten tenir respiració branquial.

Les prominents brànquies dels cucs marins són l’única part visible d’aquests animals, perquè queden fora del tub on viuen aquests invertebrats.

Què mengen els anèl·lids?

Els cucs de terra són animals detritívors o sapròfags, perquè s’alimenten de matèria orgànica en descomposició.

Els tubífex també són detritívors i es nodreixen de bacteris i matèria vegetal en descomposició després d’ingerir els sediments.

sabellaria alveolata
Foto d’escull del cuc poliqueto Sabellaria alveolata. Aquest cuc marí passa la vida dins de tubs que construeix amb sorra i trossos de petxines, la qual cosa dona en conjunt un aspecte de bresca d’abelles

Les sangoneres són animals depredadors i s’alimenten de diferents vertebrats i invertebrats, segons l’espècie, encara que també hi ha espècies que són hematòfagues, perquè ingereixen la sang de vertebrats.

Els cucs marins tenen alimentacions molt variades segons el grup i n’hi ha que són depredadors, sapròfags, filtradors i fins i tot paràsits.

On viuen els anèl·lids?

En aquest grup d’animals invertebrats hi ha una gran diversitat ecològica i podem trobar anèl·lids marins, d’aigua dolça, de forma de vida terrestre i fins i tot n’hi ha alguns pocs que són paràsits.

Els poliquets o cucs marins viuen a la mar, amagats dins de tubs que ells mateixos construeixen o ocults al fang de les platges.

Els oligoquets, és a dir, els cucs de terra i tubífex, viuen en sòls humits o en aigua dolça.

La majoria d’hirudinis o sangoneres són paràsites i viuen en rius, llacs, rierols, etc.

* Informació relacionada: 

Característiques dels anèl·lids

Tipus d’anèl·lids

Anatomia dels anèl·lids

Característiques dels cucs de terra

Més informació sobre els invertebrats.

Editorial
Escrit per Editorial Equip de Botanical-online encarregat de la redacció de continguts

9 Maig, 2023

Altres articles d'interès

El material que aquí es traballa té caràcter informatiu. En cas de dubtes, s'ha de consultar al facultatiu.
"Botanical-online" no es fa responsable dels perjudicis soferts per l'automedicació.